Johan Carlsson 50 år 5 maj 1928

Grosshandlaren J. A. Carlsson i Luleå (förut Sollefteå), som den 5 maj fyllde 50 år, ägnas i Norrbottens-Kuriren Följande minnesord av länsjägmästaren Carl Stenborg i Luleå:

Minnesorden komma nu visserligen något post festum, varför helt säkert många, som velat hylla honom på bemärkelsedagen, icke fått tillfälle därtill. Trots detta uppvaktades jubilaren med över 100-talet telegram, blommor i massor samt dyrbara gåvor av många slag, vilket visar, att han har talrika och minnesgoda vänner. Särskilt må framhållas den storartade minnesgåvan från lantbrukare och affärsmän inom Överluleå socken, inom vilken jubilarens huvudsakliga verksamhet varit och är förlagd.

Min bekantskap med grosshandlare Carlsson daterar sig från år 1917, dvs 10 år tillbaka i tiden. Efter ett skogsvårdsföredrag i Degerbäcken vintern 1917 framträdde en herre och tackade för lärdomarna samt förklarade sig vilja omsätta dem på hemmanet Norra Brännberg. Av erfarenhet var jag ganska skeptisk, men ju mer jag lärde känna grosshandlare Carlsson fann jag, att det härvidlag var både allvar, vilja och förmåga att räkna med.

Vilka storartade projekt hyste Du icke då! Norrgård skulle bliva ett mönsterbruk såväl beträffande jordbruket som skogen. Mycket har också uträttats. Hemmanet låg i fullständig lägervall då det tillträddes, men nu är där ett storartat jordbruk, miltals skogsdiken äro grävda, varigenom stora arealer sumpmark torrlagts, ungskogarna äro gallrade och hyggena efter den övermogna skogen hyggesrensade och iordningställda för återväxt.

Jag vet, att för den oinvigde kan det förefalla som om skogen delvis skövlats på grund av de stora hyggena. Men all avverkning har skett under sakkunnig ledning och ingenting har tagits som ej... [slutet saknas]

Tidningsnotis ur oidentifierad källa i maj 1928

Back      Home