Bröderna Carlssons slagteri & korffabrik, Sollefteå

Då bröderna Carlssons slagteri och korffabrik efter sin knappt nio-åriga verksamhet från en mer primitiv början, tack vare praktisk och målmedveten skötsel, efter hand utvidgats, därhän, att den för närvarande med afseende å såväl produktion som omsättning utan tvifvel är att räkna som Norrlands största affär i denna branche, torde det kanske vara af intresse för våra kunder, gynnare samt öfriga intresserade att få taga del af en korfattad redogörelse för affärens uppkomst och utveckling, i hvilket syfte det må anses lämpligt att anföra följande artikel, utarbetad för det bekanta “Nationalverket Sveriges handel och industri i ord och bild”.

  
Bröderna Carl Leonard och Johan Carlsson

Artikeln lyder: “Bröderna Carlssons slagteri och korffabrik räknar sin upprinnelse från 1898, då bröderna Leonard och Johan Carlsson vid Sprängsvikens sågverk, beläget i Gudmundrå socken vid Ångermanälfven, öppnade slagterirörelse. Tack vare den praktiska erfarenhet den ene af firmans grundläggare förvärfvat under vistelse i Förenta staterna lyckades man inom kort upparbeta affären, så att den fick en ganska betydande omsättning. Då emellertid Sprängsvikens lastageplats icke möjliggjorde den utvidgning af affären bröderna Carlsson tänkt sig, ämnade de två bröderna begifva sig till landet i fjärran Väster för att där börja en rörelse i större stil, men af en ren slump kom då deras uppmärksamhet att fästas på den allt mer framträdande utvecklings- och samfärdselpunkten mellan Ångermanälfvens öfre och nedre ådalar, den gamla marknadsplatsen, numera köpingen Sollefteå, hvarest sedan flera år tvänne regementen, Norrlands trängkår och Västernorrlands regemente, ligga förlagda. 


Den gamla fabriksbyggnaden

Sagdt och gjordt. Bröderna Carlsson öppnade 1899 slagteri och korffabrik i en af dem inköpt vid Sollefteå järnvägsstation belägen fastighet, som visserligen efter ungefär 1 års tid helt plötsligt ödelades af eldsvåda, men ur ruinerna reste sig om några veckor en ny fabriksbyggnad (se bilden 'Gamla fabriksbyggnaden'). Att börja med bedrefs arbetet endast med handkraft, men det dröjde ej länge förrän det ansågs nödvändigt att tillsätta en 5 hästars fotogenmotor, som i sin tur 1906 måste utbytas mot en 15 hästars gasmotor. Snart insågo firmans grundläggare att tiden var mogen för affärens omgestaltning efter modärna metoder och principer. 


Fabriksbyggnaden och boningshuset

1903 inköpte de ett större jordområde å norra sidan af Ångermanälfven nedanför den sk Äppelbergsnipan samt lät å denna plats uppföra ett ståtligt boningshus, en förstklassig byggnad för slagteri och korffabrikation samt en komfortabel ladugårdsbyggnad. Hela denna plats, som enligt ortspressens uppgift, förut varit en vanprydnad för samhället, hade sålunda efter att hafva kommit i bröderna Carlssons händer om några år helt omdanats och framträder nu (se bilden 'Boningshuset och fabriksbyggnaden') med sina smakfulla planteringar och de nyss skildrade anläggningarna som ett bevis på hvad idoghet, energi och framtidsblick kunna åstadkomma.

  
Bröderna Carl Leonard och Johan Carlsson samt Stina Nord och Helga Hedin under arbete i korffabrikens kontor

Vi träda för ett ögonblick in i kontorslokalen (se denna bild), ett väl inredt rum, försedt med affärsteknikens alla redskap. Förutom firmans båda chefer sysselsättas å kontoret tre kontorister och att dagsverket inom detta rum icke är så lätt undanstökat, det får man klart för sig, då man erfar, att firman har sin omsättningskrets ej blott utefter de båda ådalarne utan därjämte äfven öfver Härjedalen, Jämtland, Väster- och Norrbotten, ja, ända ned till Stockholm. Också anser telegrafstationen i Sollefteå med hänsyn till inkomsten för telefonsamtal Bröderna Carlssons affär vara den största telefonabonnenten inom köpingen.


Slagteriet

Slagteri- och fabriksbyggnaden är af sten samt stor och rymlig. Mellan slagteriet (se denna bild) och kylrummet finnes i taket anbrakta hängande skenor med i dem löpande trissor samt med utvexling efter amerikanskt mönster. När därför djuren dödats i slagteriet, kunna djurkropparna därefter, tack vare nyss nämnda anordningar, föras in i kylrummet. På en dag kunna i slagteriet nedslaktas 10 à 15 nötkreatur och omkring 10 à 12 kalfvar, får och svin.

  
Interiör af korffabriken

Från kylrummet införes köttet i korffabriken, ett stycke prydligt rum, försedt med en del tidsenliga och för korffabrikation afsedda maskiner, där köttet styckas och de därför lämpliga delarna malas, under det de för saltning afsedda styckena genom en trumma föres ned i källaren. Längs väggarna äro apterade arbetsbord med marmorskifva, hvartill kommer att själfva väggarna invid borden äro kakelklädda, allt i renlighetens intresse. På en dag kunna sammanlagdt tillverkas 2,000 à 2,500 kilo af olika slags korfvaror.


Interiör af kokrummet

Invid fabriksrummet ligga kok- och rökrummen. Kokrummet (se denna bild) är försedt med två ångkokare, stora kittlar rymmande c:a 150 kilo, där en del korfvaror, afsedda för kokning samt dessutom syltor m m beredas. I rökrummet finnas två rökugnar, en för varmrökning och en för rökning af skinkor och diverse korfvaror, båda rymmande cirka 1,000 kilo hvardera.

I källaren ligger maskinrummet. Fabrikens samtliga maskiner dragas, som förut omtalats, af en 15 hästars gasmotor, hvarjämte fabriken har eget elektricitetsverk. För att ha lätt och stadig tillgång på vatten, utan att behöfva oupphörligt pumpa upp sådant, har å vinden anbrakts en stor reservoar, hvarifrån vatten genom ett rörnät lätt och ymnigt erhålles i alla rummen.

 
Storgatan i Sollefteå med bröderna Carlssons Charkuteriaffär i bild. Denna återfinnes
till vänster å den vänstra bilden samt till höger å den högra

För öfrigt hänvisas till följande uttalande i första provinsialläkaren i Västernorrlands län d:r Sjöbloms ämbetsberättelse för 1904: “Bröderna Carlsson, som hafva en i mycket godt skick befintlig köttbutik, hafva utom köpingen, på andra sidan älfven, anlagt slagteri i fullt modern stil. Huset är uppfört af sten med golf af cement eller plattor och arbetsbord med marmorskifvor m m, har eget elektricitetsverk, som äfven drifver maskinerna. Det hela är snyggt, prydligt och förstklassigt”.

Äfven må citeras följande notis ur Solefteå-Bladet för den 31 dec. 1904, där det heter: “Som ett mönster har redan firman Carlssons slagteri härstädes hunnit blifva bekant. Helt nyligen har detsamma studerats af en från arméförvaltningen utsänd intendent, för hvilkens räkning äfven ritningar af slagteriet blifvit gjorda; och han har funnit allt ganska godt. Meningen är nämligen att för arméns räkning anlägga ett större slagteri vid befästningarna i Boden, och kommer nu detta att inrättas efter mönster af det Carlssonska slagteriet härstädes”. 
Exteriör och interiör af butiken å Storgatan

1904 öppnade firman vid Storgatan i köpingen en charkuteributik, hvilken enligt första provinsialläkaren förut åberopade för utlåtande får betyget, att “den är en i mycket godt skick befintlig köttbutik”. Man kan ju för öfrigt af här lemnade bilder af butiken (se dess exteriör och interiör) finna att detta omdöme är träffande.


Risön med svinstallarna till vänster, samt den af bröderna Carlsson uppförda bron öfver sundet i bildens midt

Under 1906 utvidgades affären ytterligare genom uppförandet af svinstall å den s k Risön, en mindre ö belägen ej långt från stranden, å hvilken fabriksbyggnaden ligger. Ifrågavarande ö inköptes 1905 af bröderna Carlsson, som öfver sundet mellan Risön och sin egendom läto bygga en 60 m lång bro stark och prydlig, samt med en bärkraft af ca 60 à 70,000 kilo.

 
Exteriör och interiör af svinstallet å Risön

Svinstallet är cirka 40 m långt och 14 m i bredd och är för sin bestämmelse synnerligen praktisk och bekvämt inredt. Det stora rummet är afdelat i 22 stior, försedda med gjutna cementgolf och d:o hoar. Såväl längs efter väggarna som genom rummets midtellängd äro anordnade gångar, så att omflyttning af djuren lätt kan försiggå äfvensom för att förhindra att djuren vintertid skola utsättas för drag från väggarne. Vid hvarje stia finnas för spillningen anbrakta afloppsrännor som utmynna i en kanal, som vidare leder ut till en cementerad gödselbrunn. Invid det stora rummet ligger ett mindre rum, det s k matrummet där kreaturens föda blandas i gjutna cementkar. I det intill detta rum liggande kokrummet, inlagdt med cementeradt golf och försedt med plåtbeslagna bord för sortering af affall m m, finnas 3 stora kokningsapparater, där kreaturens föda tillagas, samt vidare en brunn, ur hvilken medelst en väl konstruerad tryckpump vatten erhålles för rengöring, spolning och vattning.

Svinstammen utgjöres af ett 40-tal afvelsuggor af blandad landt- och Yorkshire ras, hvilka enligt kännares utsago genom utomordentligt lämplig behandlingsmetod uppdrifvits till riktiga praktexemplar, samt dessutom af ett 75 à 100-tal större och mindre svin, afsedda för gödning och slaktning.”

  
Annons införd i Sollefteåbladet 19 december 1906 samt priskurant å charkuterivaror 

Hönseri och Trädgårdsskötsel - projekterade utvidgningsplaner

Sedan ofvanstående artikel för “Nationalverket Sveriges handel och industri i ord och bild” under loppet af 1906 författades, ha genom affärens fortgående tillväxt och omfång sedermera framträdande förhållanden nödvändiggjort en tanke på en del utvidgningsplaner rörande verksamheten. För att därför af en beskrifning öfver affären lämna en så helgjuten bild som möjligt, torde det vara på sin plats att här meddela några kompetterande uppgifter.

Svinstallet som enligt kännares utsago i sitt ursprungliga framträdande, är det största i Norrland, har befunnits behöfva utvidgas, hvarför den första åtgärden blir att fortast möjligt förse det med en tillbyggnad så stor, att svinstammen, som nu består af 40 afvelsdjur, framdeles kan hållas med 100 afvelssuggor. Genom denna anordning torde affären bli i tillfälle att ännu bättre kunna tillgodose den allt mer framträdande efterfrågan, som göres från allmäheten.

 
Vy öfver Ångermanälfven med boningshuset Carlsborg och Risön å andra sidan älfven

Sedan den i Ångermanälfven vid Remselemon liggande vackra Risön af firman inköpts, insåg man snart, att dess rymliga plats kunde utnyttjas på mer än det sätt, för hvilket här ofvan redogjorts. En harmonisk fulländning af den i öfrigt omfångsrika affären vore just anläggandet af tidsenligt afvelshönseri samt idkandet af rationell trädgårdsskötesel å denna plats. Det är dessa framkastade projekt, hvilka fimans innehafvare nu skola låta sätta i verkställighet. 

Erkännas måste att hönsskötseln, denna jordbrukets förnämsta binäring, till stor del varit förbisedd i öfriga Sverige, men i all synnerhet i Norrland. Knappt någon näringsgren har blifvit så oriktigt bedömd som hönsskötseln och på samma gång så illa skött som den. Den allmänna uppfattningen bland landtmännen i stort sedt är, att hönan är en obetydlighet. Hvarje ansats till befrämjande af denna näringsgren bör därför ha framtiden för sig, i synnerhet om dess idkare äro förvissade om att de fylla en god för det allmännas behof nödvändig uppgift. Firman Bröderna Carlsson kan visserligen redan sägas innehafva ett hönseri dels därigenom att de i sin komfortabla ladugård, uppförd snedt emot fabriksbyggnaden, hållit en hönsbesättning på cirka 300 höns; dels därigenom att de användt sig af äggkläckningsmaskiner, i hvilka under t ex föregående år framkläckts 2 à 3000 kycklingar. Detta hönseri har dock varit anordnadt på mer provisorisk grund, ty ordspråket säger ju att “man bör skaffa sig bur, innan man skaffar sig fågel”. Och det är också detta som firman Bröderna Carlsson tänker göra. Å lämplig plats å Risön kommer nämligen inom närmaste framtiden att uppföras för ändamålet lämpliga hönshus med rymliga hönsgårdar. Den hönsbesättning som firman för närvarande äger, utgöres af vackra exemplar, tillhörande numera erkändt goda raser, såsom de italienska Leghornshönsen, Vyandotte, Plymouth Rock m fl. Efter hönseriets utvidgning efter här angifven plan skall hönsbesättningen ökas från nuvarande 300 till omkring 1000 afvelshöns.

  
Aktiebolaget Bröderna Carlssons visitkort

Det ligger i sakens natur att Risön, som i sitt ursprungliga skick tedde sig som ett naturskönt ställe, icke bör beröfvas denna egenskap, sedan idogheten och företagsamheten omvandlat densamma till en plats, där flera nyttiga och nödvändiga näringar bedrifvas. Därför hafva dess ägare beslutit att genom en väl och systematisk trädgårdsanläggning förhöja och förbättra öns utseende. Det torde väl knappt behöfva påpekas, af huru stor betydelse för affären i sin helhet och dess underafdelningar en rationell trädgårdsanläggning med trädgårdens alla alster, som kunna framdragas ur den norrländska jorden, skulle vara.


Aktiebref à 200 Kronor uti Aktiebolaget Bröderna Carlsson

Back      Home